260, 2011, akryl na plátně, 110 x 180 cm

 

The Score

Cyklus maleb The Score vzniká a postupně se vyvíjí od zimy 2010.
Jeho koncept původně vychází z utilitární potřeby dávat obrazům číselný kód, který, podobně jako katalogové číslo, měl pomoci jednotlivé obrazy identifikovat. Kód, malovaný při podpisu obrazu na jeho rubovou stranu, se skládal z měsíce a roku vzniku obrazu a byl ještě doplněný číslovkou udávající pořadí obrazu v daném roce. Vždy mě lákala typografie. Touha prozkoumat možnosti vytvoření geometrického „fontu“ v rámci pravoúhlé obrazové plochy, společně se zjednodušením původního kódu daly vzniknout aktuální formě nových obrazů. Pravoúhlé číslice (vznikají postupně od čísla 243) vyjadřují pořadové číslo obrazu. Popisují a pojmenovávají obraz. Na obraze je namalovaný obraz. Obraz je svým vlastním obrazem. Navíc číslovka dává obrazu nezpochybnitelné místo v procesu, řadě vznikajících obrazů. Je to fatální, jedinečné označení. Vnáší do výtvarného procesu logiku, vyjádřenou matematickým zápisem. Každý krok má svoje podstatné místo, jeden následuje druhý.
//
The Score cycle has been created and has been developing since the winter of 2010. Its concept originally proceeds from the utilitarian need to provide the paintings with a numeric code, which shall, similarly to a catalogue number, help to identify individual paintings. The code, which is being painted on the reverse side of the painting when signing it, was composed of the month and year of the painting creation and it was supplemented with a number stating the order of the painting in the given year. I have always been attracted to typography. The desire to explore the possibilities of creating a geometric “font” within the rectangular area of the painting along with the simplification of the original code resulted in the current form of new paintings. Rectangular numbers (created successively starting at number 243) express the serial number of the painting. They describe and title the painting. There is a painting painted on the painting. The painting reflects itself. Furthermore, the number provides the painting with an indisputable place in the process, order of paintings being created. It is a fatal and unique designation. It introduces logic expressed by a mathematical notation in the art process. Each step has its own substantial place and one step follows the other.

Transaltion: Zdeněk Havlíček