295 - 303 / Café Steiner
je site specific instalace, koncipovaná přímo pro výstavní systém kavárny Steiner. Její forma vychází z designu prostoru, jehož autory jsou architekti Rusín a Wahla z kanceláře RAW. Instalace je složená s devíti objektů vsazených do výstavních okýnek. Každý objekt se skládá ze stejných dřívek, kterými jsou obloženy stěny kavárny a v kompozicích objektů jsou vyskládány číslice 295 – 303.
Řadu obrazů sestavených z tenkých dřívek pracuje s ambivalentností čtení obrazové plochy. Z kompozic není na první pohled zřetelné, že jsou v nich vepsány číslice udávající pořadí obrazu v řadě. Ty se objevují až po delším pozorování. Spíše se ukazují zkosené zubaté ornamenty, které sestavováním číslic vznikají. Ty se obraz od obrazu mění, ale zároveň podléhají přísnému pravoúhlému řádu, což může evokovat způsob určitého kódování. Navíc zasazením do designu kavárny, objekty jako by zmizely.
//
295-303 is a site-specific installation conceived specifically for the exhibition system of Café Steiner. Its form is based on the design of the space, the authors are architects Rusín and Wahla of the RAW office. The installation is composed of nine objects embedded in exhibition windows. Each object consists of wood sticks left over from the whole facing of the café, these wall compositions are lined with numbers 295 – 303. Series of images made from thin wood sticks works with ambivalence of reading the canvas. The compositions are not immediately clear to read in the figures that indicate the sequence number of the image. These figures start to appear after prolonged observation. They rather show as skewed jagged ornaments that arise during the compiling of figures. They are different for each object but they also follow strict order of right angle, which may evoke a certain way of coding. In addition to location of objects in the café it seems as if the objects disappear.Foto: Zdeněk Porcal