2. místo v ideové soutěži o dostavbu druhé věže katedrály Sv. Bartoloměje v Plzni


Spoluautor Robert Gallo

Porota / Jury:
Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná,
Akad. arch. David Vávra,
MgA. Ondřej Císler,
Ing. arch. Jiří Boudník,
Jan Janák

Popis projektu:
Ideový návrh dostavby druhé věže katedrály sv. Bartotloměje počítá s vybudováním věže v novém umístění mimo původní půdorys katedrály a je koncepčně položen na principu protikladů – kontrastů. Doplňuje historickou stavbu o prvky současné stavební praxe, staví do protikladu kompoziční, hmotové a materiálové aspekty původní a nové stavby. Zároveň však repektuje měřítkový kánon prostoru Náměstí republiky v Plzni.
Náš návrh pracuje s jednoduchým geometrickým půdorysem nové věže, odsunutým o 12 metrů jižním směrem od původní stavby. Samostatným postavením katedrální věže chceme zvýraznit hmotový kontrast v půdorysném srovnání a podobně jejím štíhlým tvarem zdůraznit vertikální kompoziční linii zase ve srovnání pohledovém. Konstrukce nové věže je subtilní a chceme tak celou stavbu co nejvíce odlehčit, k tomu by měla pomoci i fasáda věže, kterou navrhujeme vyrobit z 10 mm silné ocele, perforované geometrickým rastrem.
Perforace fasády je založena na pravidelném rytmu stejně velkých rovnoramenných křížů. Kříž jsme použili nejen pro jeho symbolickou univerzálnost v náboženství – ale právě jako symbol kontrastního principu (vodorovná linie reprezentuje hladinu vody, stabilitu, klid, vyrovnání, neboli jinovou, ženskou potenciální energii. Naopak svislá,vertikální linie představuje gradient gravitačního pole. Je to symbol slunečního paprsku, dopadajícího na zem, symbol božství. Vertikála představuje mužský, aktivní, jangový princip, kinetickou energii, výbušnou, dynamickou sílu, princip vzdoru). Kříž je zde použit navíc jako odkaz na sv. Bartoloměje, jehož je jedním z atributů.
Stejně jako v kontrastních pravidlech jing x jang, žena x muž, světlo x tma i náš návrh nové funguje jako doplněk zároveň protiváha původní věže. Proto nese v názvu množné číslo – Pilsen towers – zdůrazňující právě princip kontrastní duality (jedna bez druhé by neměla smysl).

Hodnocení poroty:
Návrh se zabývá otázkou duality. Autor umístil druhou věž mimo půdorys katedrály do rozlehlého plzeňského náměstí, jehož horizontálu a velikost tato tenká vertikála solitérní kampanily (návrh počítá s umístěním zvonu do krovu věže) vyvažuje.Věž, jako černý kovový maják ukotvuje nejen loď blízké katedrály, ale uklidňuje kamenné moře náměstí. Autor hovoří o hlavním tématu protikladu, o ženském horizontálním jinu, který vyvažuje mužským paprskem jangu. Je pozoruhodné, že pouhý 12-ti metrový odstup věže od katedrály vytváří dostatečné napětí mezi původní a novou stavbou a vytváří zajímavé pohledy na toto sousoší ze všech stran. Stávající šedivá kamenná chrámová masa je úspěšně kontrastována černou kovovou kůží tenké věže, perforovanou rastrem křížů.

//

Second place in the ideological competition on designing second tower for the cathedral of St. Bartholomew in Pilsen

The conceptual design of the completion of the second tower of St. Bartholomew cathedral plans to build a tower in a new location outside the original layout of the cathedral and it is conceptually laid on the principle of opposites - contrasts. The new layout completes the historical building with the elements of contemporary construction practices, the concept compares composition and material aspects of the original and the new construction. However it respects scale of Republic Square in Pilsen. Our design works with simple geometric layout of new tower, moved about 12 meters south of the original historical building. Through the location of the cathedral towers itself we want to highlight the contrast of mass in layout comparison and similarly emphasize the slender shape of vertical compositional line compared to the whole preview. Construction of the new tower is subtle and we want to build it as lighten as possible, facade of the tower should be helpful too, we suggest it to be made from 10 mm thick steel, perforated with geometric patterns. The perforation of the facade is based on regular rhythm of equally sized isosceles crosses. The cross was used not only for its symbolical universality in religion – but also as a symbol of the principle of contrast (horizontal line represents the water level, stability, peace or yin, feminine potential energy. From the esoteric point of view yin as a feminine principle of water relates to darkness, black and the moon. On the contrary, vertical line represents the gradient of the gravitational field. It is a symbol of the ray of sunshine on the grounds of Earth, a symbol of divine. The vertical line represents the masculine, active, yang principle, kinetic energy, explosive, dynamic force, the principle of defiance. The cross is also used as a reference to St. Bartholomew, as it was one of his attributes. Same as the contrasting rules of ying x yang, man x woman, light x darkness, our proposal for a new tower works as a supplement and at the same time as a balance of the original tower. Therefore it bears the title in plural – Pilsen towers – emphasizing contrasting duality principle (one without the other would not make sense).